Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสาร ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลงยานพาหนะ และตามจำนวนคนที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ กรณี

  • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
  • การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  • ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น

ข้อยกเว้น

  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย
  • ขณะที่ยานพาหนะได้ใช้เพื่อการเช่า การแข่งรถ การนำไปใช้ในการแข่งขัน การทดสอบความเร็วหรือใช้เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการค้ารถยนต์
  • ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดยถูกต้อง
  • การนำยานพาหนะไปใช้ในกิจการที่ผิดกฎหมาย หรือในฐานะเป็นผู้ขนส่งที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • การคลอดบุตร หรือการแท้งบุตร


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th