Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยสำหรับเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฎหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แก่ผู้โดยสารกรณี

  • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
  • การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  • ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น

ข้อยกเว้น

  • การติดเชื้อโรค (ยกเว้นการมีหนองซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ)
  • การรักษาทางเวชกรรมหรือทางศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็น
  • การบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งจะมีผลทำให้เป็นโรคไส้เลื่อน
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย
  • ขณะผู้โดยสารเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  • ขณะผู้โดยสารก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th