Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครอง

 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
 • การสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น

ข้อยกเว้น

 • สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ
 • การแท้งลูก
 • อาหารเป็นพิษ
 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 • การล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • ภัยสงคราม อาวุธสงคราม และการก่อการร้าย การปฏิวัติ การกบฎ
 • การเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th