Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ความคุ้มครอง

ความบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัย
 • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
 • การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การตัดออกจากร่างกาย หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าอวัยวะนั้นจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป
 • ค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุ และการรักษานั้นต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัท ฯ จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐ หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท ฯ จะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น)

ข้อยกเว้น

 • เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ
 • การแท้งลูก
 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 • การล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • ภัยสงคราม อาวุธสงคราม และการก่อการร้าย การปฏิวัติ การกบฎ
 • การเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะปฎิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฎิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th