Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. คุณสมบัติของผู้สมัครตัวแทน-นายหน้าของบริษัทฯ

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) ในวันที่สมัคร
 • ไม่เป็นคนไร้ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือทุจริตด้วยกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

2. เอกสารประกอบการสมัครตัวแทน-นายหน้าของบริษัทฯ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 • ประเภทบุคคล
  • ชุดสมัครตัวแทน/นายหน้าของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
 • ประเภทนิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
หมายเหตุ : การพิจารณาวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท -ใบสมัครตัวแทน/นายหน้า "สัญญาตัวแทน/นายหน้า หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกันภัย-ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาตัวแทน/นายหน้า

3. การคํ้าประกันผู้สมัครตัวแทน-นายหน้าของบริษัท

 • เงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ (Letter of guarantee หรือ LG)
 • บุคคลคํ้าประกัน รายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • หลักทรัพย์อื่น ๆ
หมายเหตุ : สำหรับการขายประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) คํ้าประกันเป็นเงินสดเท่านั้น

4. เอกสารประกอบการคํ้าประกันผู้สมัครตัวแทน-นายหน้าของบริษัทฯ (รับรองสำเนา ถูกต้องทุกฉบับ)

 • ผู้คํ้าประกันประเภทบุคคล
  • ชุดเอกสารผู้คาประกันผู้สมัครตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้คํ้าประกัน
  • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ของผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาหน้าสบุดบัญชีธนาคาร 3 เดือนย้อนหลัง (รับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้ค้ำประกัน
 • ผู้คํ้าประกันประเภทนิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ ของบริษัท
  • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
หมายเหตุ : ชุดเอกสารผู้ค้ำประกันผู้สมัครตัวแทน/นายหน้าของบริษัท ประกอบต้วย "สัญญาคํ้าประกันตัวแทน/นายหน้า -คำยินยอมคู่สมรส

5. ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ

 • ผู้สมัครตัวแทน/นายหน้าและผู้ค้ำประกัน จะต้องกรอกใบสมัครตัวแทน/นายหน้าที่บริษัทหรือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ แต่งตั้งเท่านั้น
 • กรอกข้อความในชุดสมัครตัวแทน-นายหน้าและชุดเอกสารผู้ค้ำประกันให้ครบทุกช่องพร้อมลงนามกำกับในเอกสาร สัญญาทุกหน้า
 • แนบเอกสารประกอบการสมัครตัวแทน-นายหน้า และบุคคลคํ้าประกันหรือเอกสารค้ำประกันโดยหลักทรัพย์อื่น ๆ
 • บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมตเปีดรหัสตัวแทน/นายหน้าให้กับผู้สมัคร และจะทราบผลภายใน 3 วันทำการ (กรณีเอกสาร ครบและสมบูรณ์)

6. การส่งงานประกันภัยและการรับกรมธรรม์

ตัวแทน/นายหน้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแจ้งงาน การเก็บค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ตามที่ตกลงไว้กับทางบริษัทฯ ดังนี้

 • ตัวแทน/นายหน้าสามารถแจ้งงานในระบบ INGENIUS ทางโทรศัพท์โทรสาร หรืออีเมล์ เพื่อเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกัน ทั้งนี้ จะต้องมีข้อมูลรับประกันสมบูรณ์
 • ตัวแทน/นายหน้า สามารถมารับกรมธรรม์ได้ที่บริษัทฯ หรือให้ทางบริษัทฯ จัดส่งกรมธรรมให้ตัวแทน/นายหน้า เพื่อนำส่งให้ผู้เอาประกันต่อไป

7. การชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 • ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (Motor)
  บริษัทฯ กำหนดให้มีการชำระค่าเบี้ยตาม CBC (Cash Before Cover) โดยใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  • กรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองในช่วง 15 วันแรกของเดือน บริษัทฯ จะส่งรายการแจ้งหนี้ให้กับตัวแทน/นายหน้าให้ ทราบภายในวันที่ 18 ของเดือนและต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่30 ของเดือนเดียวกันหรือวันสุดท้ายของ เดือนในกรณีที่ตรงกับวันหยุด
  • กรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองในช่วง 15 วันหลังของเดือน บริษัทฯ จะส่งรายการแจ้งหนี้ให้กับตัวแทน/นายหน้าให้ ทราบภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป และต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือวันสุดท้ายของ เดือนในกรณีที่ตรงกับวันหยุด
  • การชำระหนี้สามารถทำได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ สั่งจ่ายเช็คในนามบริษัทฯ หรือชำระเป็นเงินสดที่ฝ่าย การเงินของบริษัทฯ
 • ประเภทกรมธรรม์ประภันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor)
  • ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทางฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จะส่งรายการแจ้งยอด เบี้ยประกันภัยค้างชำระและกำหนดระยะเวลาจ่ายชำระที่ต้องนำส่งให้แก่ตัวแทน/นายหน้าทราบ
  • ตัวแทนนายหน้ามีหน้าที่นำส่งเบี้ยประกันกัยที่ได้รับให้กับบริษัทฯ ทันที หรือภายในระยะเวลาชำระหนี้ตามที่ได้ตกลง ไว้กับบริษัทฯ โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ สั่งจ่ายเช็คในนามบริษัทฯ หรือชำระเงินสดที่ฝ่ายการเงินของ บริษัทฯ

8. การชำระผลฅอบแทน

ตัวแทน/นายหน้า ที่นำส่งงานและชำระค่าเบี้ยประกันภัยภายในวันที่กำหนดของแต่ละเดือนที่มีการตกลงไว้กับบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ค่านายหน้า โบนัส รวมถึงการส่งเสริมการขายที่จัดให้ตัวแทน/นายหน้าตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

9. การรับรายได้และเสียภาษี

 • ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯจ่ายให้กับตัวแทน/นายหน้า ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะถือเป็นรายได้ของตัวแทน/นายหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • ตัวแทน/นายหน้า มีหน้าที่ยึ่นแสดงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90
หมายเหตุ : ดำเนินการผ่านระบบ INGENIUS เท่านั้น

สมัครตัวแทนออนไลน์ / Register Online