Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการ อันเนื่องมาจาก หรือเกิดจากความบกพร่องของอาคารสถานที่ ซึ่งบำรุงรักษาดูแลไม่ดีพอหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัยและ/หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (บุคคลที่ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย) ดังต่อไปนี้.-

 • การสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกาย ของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ข้อยกเว้น

 • งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ
 • การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม
 • แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ำจุน
 • การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 • ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากแร่ใยหิน
 • การกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจากฝุ่น ควัน ไอน้ำ เขม่า กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ
 • ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
 • สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาลการแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากนิวเคลียร์ใด
 • การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th