Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครอง

ผู้กู้ทำประกันภัย ผู้ค้ำประกันให้กับสมาชิกผู้ค้ำประกัน โดยให้ใช้สมาชิกผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันจะได้รับสิทธิในการคุ้มครองจากบริษัทประกัน (ไม่ต้องชดใช้เงินแทนผู้กู้) ในกรณี ดังนี้

  • ผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี้กับสหกรณ์ฯเกินกว่า 2 งวด ติดต่อกัน
  • ผู้กู้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ

ข้อยกเว้น

  • ในกรณีถึงแก่กรรม บริษัทประกันจะไม่รับภาระหนี้ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็น ผู้รับภาระหนี้แทนผู้กู้ เว้นแต่ผู้กู้ได้ท้าประกันชีวิตไว้


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th