Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารอันเกิดจากอุบติเหตุจากสาเหตุปัจจัยภายนอก (ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น) และทำให้กระจกแตกร้าวเสียหาย

ข้อยกเว้น

  • การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก
  • การแตกหักซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หรือในระหว่างที่ติดตั้งหรือถอดออกหรือในระหว่างที่ดัดแปลงสถานที่ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • การแตกหักที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก
  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง ปฎิวัติ กบฏ การใช้กำลังทางทหาร
  • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
  • การกักกัน การยึด การถูกริบ หรือการพยายามกระทำเช่นนี้
  • อัคคีภัย ระเบิด ฟ้าผ่า อุทกภัย ลมใต้ฝุ่น ลมพายุ ลมวน ลมบ้าหมู แรงระเบิดจากภูเขาไฟ แผ่นดินไหว หรือความผันแปรอย่างอื่นของธรรมชาติ
  • กัมมันตภาพรังสีของไอออนหรือการเปรอะกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือมาจากกากนิวเคลียร์อันเนื่องมาจากการเผาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th