Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อป้ายโฆษณา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-

  • ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ต่อป้ายโฆษณา
  • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องมากจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ให้ความคุ้มครอง

ข้อยกเว้น

  • การละลาย การไหม้ของหลอดไฟหรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือความเสียหายของเครื่องยนต์กลไก หรือความบกพร่องของไฟฟ้าหรือเครื่องจักรกล การซ่อมแซม การทำความสะอาด การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้ง การสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การเสื่อมราคาความเสียหายต่อหลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระแทก การใช้งานมากเกินขนาด ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง
  • ความเสียหายต่อเนื่อง
  • สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาลการแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากนิวเคลียร์ใด


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th