Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟทั้งขณะฝึกหัดซ้อมหรือเล่นกอล์ฟในสนามฝึกหัด หรือสนามกอล์ฟทั่วประเทศไทย พร้อมรับรางวัลพิเศษ ในกรณีที่ได้ โฮล-อิน-วัน พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

ข้อยกเว้น

  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
  • ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
  • การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th