Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินในตู้นิรภัย อันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสียเงินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อยกเว้น

  • การฉ้อโกงหรือยักยอก การกระทำผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยผู้เอาประกันภัย กรรมการหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
  • การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข
  • การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงินผิด ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทำบัญชีหรือการคำนวณ
  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์โดย คำสั่งของรัฐบาลหรือ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
  • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th