Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครอง

1. ความสูญเสีย หรือ เสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยที่คุ้มครอง

  • ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะ การเข้าไป หรือ ออกจากสถานที่เอาประกันภัย โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคม
  • ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ต้องเป็นการกระทำของ บุคคลภายนอก

2. ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัยหากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th