Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่งต่อความสูญหายหรือความเสียหายของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

 • ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ
 • ความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะ ขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหายต่อแท๊งค์ที่ใช้บรรจุแก๊สหรือของเหลว
 • การเปียกน้ำฝน หรือการเปียกน้ำอันเนื่องมาจากการที่น้ำทะเล น้ำในแม่น้ำหรือทางน้ำอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนสินค้าที่เอาประกันภัย
 • ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาท หรือโบราณวัตถุ
 • ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
 • ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม
 • สัตว์มีชีวิต หรือพืชมีชีวิต
 • แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ข้อมูลและโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจัดเก็บในรูปแบบและอุปกรณ์ใด
 • สินค้าที่เป็นกระจก แก้ว เซรามิค กระเบื้อง หรือวัสดุที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งแตกหักง่าย
 • วัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ภาพเขียน
 • การพลัดตก การแตกหัก การขาดหาย หรือการบุบสลายเอง โดยมิได้เป็นผล มาจากอุบัติเหตุ

การเสียหรือการหยุดทำงานของระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบการรักษาอุณหภูมิ ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งมิได้เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่มีการปลอมแปลงเลขตัวถังหรือเลขทะเบียนรถ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th