Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรงจาก อัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด ๆ หรือชนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น

ข้อยกเว้น

  • ความเสียหายขณะยกขึ้น หรือยกลงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  • การสูญหาย การถูกจี้ปล้น หรือการถูกลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อน หรือหลังการเกิดอุบัติเหตุก็ตาม
  • การเสีย หรือการหยุดทำงานของระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบการรักษาอุณหภูมิ ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งมิได้เป็นผลมาจากอุบัติเหตุตามที่ระบุในหมวด “ ความคุ้มครอง”
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่อาประกันภัย อันเนื่องมาจากพนักงานขับขี่ยานพาหนะดื่มสุรา หรือของมึนเมาเกินกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสื่อมสภาพ หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง การบรรทุกเกินขนาดน้ำหนักบรรทุกที่ระบุไว้ในสมุดจดทะเบียน หรือการบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง
  • การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนัก หรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  • การบรรจุภัณฑ์ สภาพหีบห่อ หรือภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ดีพอในการขนส่ง
  • บุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใบอนุญาตขับขี่ผิดประเภท


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th