Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

" สร้างสรรค์บริการ เติบโตมั่นคง ดำรงคุณธรรม "

พันธกิจ

  • เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • มีระบบงาน และผลิตภัณฑ์ ตอบสนองตรงใจ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้า
  • พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ หล่อหลอมทัศนคติที่ดี และความสามัคคีภัยในองค์กร

มั่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ประกันภันที่หลากหลาย และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตรงใจ โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี และการเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม