Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

คณะผู้บริหาร

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาววงมาส นิธิภัทรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์และพันธมิตรธุรกิจ
นายศุภชาติ ชาสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
นายวิชิต ธรรมการฐิติคุณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการรับประกันภัยและสินไหมทดแทน
นางสาวนุชรี อริยมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงินและบัญชี
นายประสิทธิ์ พันธุ์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกฎหมาย
นายปรีชา พันธุ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์
นางสาวศศิวิมล ลักษณ์อำนวยพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพาณิชย์และพันธมิตรธุรกิจ
นายกฤป กุลวิจิตรรังสี ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและกำกับปฏิบัติการองค์กร
นางนฤนาท คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยทั่วไป
นายณรงค์เดช ยิ่งศักดา ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
นายบุรินทร์ ภูวตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนากระบวนการทำงาน