Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
 • เครื่องจักร
 • สต็อกสินค้า และวัตถุดิบ

ความคุ้มครอง

 • ไฟไหม้,ฟ้าผ่า
 • แรงระเบิดของแก๊สเพื่อการอยู่อาศัยหรือใช้ทำแสงสว่างเท่านั้น
 • ภัยเพิ่มเติม เช่น ภัยยวดยานพานหะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ ทรัพย์สินต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย)
 • เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
 • โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000.- บาท
 • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
 • เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
 • วัตถุระเบิด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ยานพาหนะทุกชนิด
 • ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
 • ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th