Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้คุ้มครองต่ออุปกรณ์ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวทำให้จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อยกเว้น

  • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำโดยเจตนาร้าย การกระทำอย่างป่าเถื่อนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องทางการเมือง การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาดหรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล การกระทำของขบวนการก่อการร้าย การประกาศกฎอัยการศึก การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งทำลายโดยคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใด ๆ
  • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th