Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อหม้อน้ำหรือหม้อมีความดันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากข้อบกพร่องหรือการใช้งานในทางที่ผิด และขยายความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการระเบิด หรือยุบตัวของหม้อน้ำมีความดันในระหว่างการทำงานของหม้อน้ำปกติ

ข้อยกเว้น

  • ข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุของหม้อไอน้ำหรือภาชนะรับความดันไม่ว่าจะโดยการรั่วไหลของการกัดกร่อนหรือโดยการกระทำของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการเสื่อมสภาพโดยทั่วไป
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นของผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบที่เกิดจากไฟไหม้ที่เกิดจากการระเบิดหรือยุบหรือจากสาเหตุปัจจัยภายนอก
  • ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือละเลยจงใจของผู้เอาประกันภัย
  • พายุไต้ฝุ่น, พายุเฮอริเคน, ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติ สงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์โดย คำสั่งของรัฐบาลหรือ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
  • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
  • การทดสอบใด ๆ นอกเหนือจากการทดสอบที่ความดันไม่เกินแรงดันสูงสุดที่อนุญาตโดยผู้มีอำนาจในการตรวจสอบ


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th