Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่องานตามสัญญาว่าจ้าง งานติดตั้งเครื่องจักร รวมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอันมีสาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายนอก รวมถึงความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้น

  • ความเสียหายส่วนแรก ที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ เอง
  • ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ หรือความเสียหายทางการบัญชี หรือค่าปรับไหม จากงานที่ล่าช้า หรือหน่วงเหนี่ยว หรือที่เกี่ยวกับ การรับรองประกันคุณภาพหรือประสิทธิภาพของงาน
  • ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำโดยจงใจ ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เอาประกันภัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ งาน ณ.สถานที่ก่อสร้างนั้น
  • ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือความรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากสาเหตุ หรือมี่ส่วนมาจาก สรรพาวุธนิวเคลียร์


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th