Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1-2 ปี
 • เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 •  

2. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

 • เพศหญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีและสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 •  

3. เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทน จำนวน 4 อัตรา

 • เพศชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบทำงานนอกสถานที่
 • มียานพาหนะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  

หลักฐานการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายที่ใช้สมัครงานต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • หนังสือหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

สอบถามรายละเอียด หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. Website http://www.pith.co.th โทรศัพท์ 0 2290 0555 ต่อ 1111 คุณพิณพนิต บุญชะม้อย หรือ ส่งประวัติการทำงานทางอีเมลมาที่ phinpanit_bo@pith.co.th