Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันและประกันภัยสินเชื่อ

ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยผู้ค้ำประกัน

สหกรณ์ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องปฎิบัติดังนี้

  กรณีสมาชิกสหกรณ์ที่ผู้ค้ำประกันซื้อประกันภัยไว้ผิดนัดชำระค่างวดการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ จะส่งเอกสารให้บริษัททราบที่ แผนกสินไหมทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555 ต่อ 7444 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)

เอกสารที่แจ้งเบื้องต้น คือ

 • สำเนาหนังสือแจ้งทวงถามสมาชิกสหกรณ์ที่ผิดนัดชำระค่างวดที่ 1 โดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันนับแต่ผิดนัดงวดที่ 1
 • สำเนาหนังสือแจ้งทวงถามสมาชิกสหกรณ์ที่ผิดนัดชำระค่างวดที่ 2 โดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันนับแต่ผิดนัดงวดที่ 2

การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน
 • ต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์พร้อมเอกสารประกอบของผู้กู้ยืม
 • ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือทวงถามถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมเอกสารประกอบ
 • รายการประชุมคณะกรรมการที่มีมติให้ผู้ยืมพ้นสมาชิกสภาพกับสหกรณ์
 • บัญชีเงินฝากและบัญชีหุ้นของผู้กู้
 • รายการผ่อนชำระเงินกู้ตั้งแต่งวดแรกถึงงวดผิดนัด
 • หลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้กู้ที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ (หากมี)
 • สำเนาข้อบังคับของสหกรณ์

ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • บริษัทจะพิจารณาเอกสารขอรับเงินค่าสินไหมฯ ที่ส่งมา ภายใน 15 วัน หากเอกสารครบถ้วนบริษัทจะดำเนินการจ่ายสินไหมฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
 • หากเอกสารไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งทางหนังสือหรือทาง Mail ให้สหกรณ์นำส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนและสมบูรณ์ จะดำเนินการจ่ายให้ภายใน 15 วันนับแต่วันรับเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินเชื่อ

กรณีสมาชิกสหกรณ์ที่ซื้อประกันภัยสินเชื่อ เสียชีวิต หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือป่วยด้วยโรคร้ายแรง ให้โทรแจ้งบริษัททราบที่ แผนกสินไหมทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555 ต่อ 7444 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)


การแจ้งเคลมสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกัน / ผู้รับผลประโยชน์ / หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แจ้งถึงเหตุแห่งการเรียกร้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุแห่งการเรียกร้องเกิดขึ้น

กรณีเสียชีวิต

 • ต้นฉบับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบเงินกู้ยืมค้างชำระ ณ วันที่สูญเสียหรือเสียหาย
 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนทะเบียนของผู้กู้ที่ตาย ที่มีการจำหน่ายตายแล้ว
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับประโยชน์
 • ใบรายงานของแพทย์และหลักฐานการตรวจวินิจฉัยการรักษาทางการแพทย์พร้อมลงนามของแพทย์และประทับตราสถานพยาบาลรักษา
 • สำเนาประจำวันของพนักงานสอบสวน กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
 • ใบรับรองการตาย
 • แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกัน

กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือป่วยด้วยโรคร้ายแรง

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรายงานแพทย์และหลักฐานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์พร้อมใบรับรองแพทย์ที่รักษา
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • ใบความเห็นของแพทย์ผู้รักษาที่วินิจฉัยถึงการเจ็บป่วยและรับรองความพิการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรง บริษัทจะพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วนและสมบูรณ์
 • กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง แบ่งจ่าย 2 งวดดังนี้
  • จ่ายเมื่อการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้เป็นมาต่อเนื่องกันครบ 6 เดือน นับจากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ จ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  • จ่ายเมื่อการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้เป็นมาต่อเนื่องกันครบ 12 เดือน นับจากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หลัง 6 เดือนจากการจ่ายค่าสินไหมงวดที่ 1 และบริษัทยอมรับหลักฐานว่า ผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยู่ บริษัทจะจ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันที่เหลืออยู่
  • ในกรณีที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนงวดที่ 1 แล้ว ปรากฏว่าผู้เอาประกันได้พ้นสภาพทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ความคุ้มครองกรมธรรม์จะกลับมาดังเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันจะถูกปรับลดลงเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินเอาประกันที่คุ้มครอง ณ วันพ้นสภาพทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น และไม่เรียกร้องเงินคืนงวดที่ 1 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น

สอบถามกรมธรรม์ออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้ด้วยตัวท่านเองได้ทางหน้าเว๊ปไซต์ของเรา