Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันทางทะเล และขนส่ง

ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ

 • โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555 กด 1 หรือ แผนกสินไหมทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555 ต่อ 7937
  หรือ 7444 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
 • รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  • ชื่อผู้เอาประกันภัย
  • เลขกรมธรรม์
  • วันเวลาที่เกิดเหตุ
  • สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
  • สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
  • รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
  • ประมาณการค่าเสียหาย
  • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

กรณีขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางเรือ ทางอากาศ หรือ ทางไปรษณีย์
 • หนังสือเรียกร้องความเสียหายถึงบริษัทรับประกันภัย (Claim Note)
 • หนังสือแจ้งความเสียหายถึงผู้ขนส่ง หรือผู้กระทำความเสียหายให้กับสินค้า
(Notice to Carrier / Notice of Claim)
 • ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองการเอาประกันภัย (Original Marine Cargo Policy / Insurance Certificate)
 • ใบตราส่งสินค้าทางเรือ หรือทางเครื่องบิน (Bill of Lading or Airway Bill)
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
 • ใบแสดงน้ำหนักของสินค้า (Packing List)
 • รายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่เสียหาย (QC report or NG report)
 • ใบรับสินค้าระบุความเสียหาย (Delivery Order )
 • รูปถ่ายสินค้าหรือหีบห่อที่เสียหาย
 • ใบสำรวจความเสียหายจากท่าเรือ หรือสายการบิน (ถ้ามี) (Wharf Survey Note or DMC)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสาเหตุความสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
กรณีขนส่งภายในประเทศ
 • ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบส่งของจากผู้รับขนส่ง และ/หรือใบกำกับสินค้า หรือใบส่งมอบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานต้นฉบับ
 • สำเนาบันทึกรายงานประจำวันจากพนักงานสอบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารที่แสดงความรับผิดของผู้รับขนส่ง หรือคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ และคันคู่กรณี
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของผู้รับขนส่ง และสัญญาว่าจ้างการขนส่ง
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมีการระบุจำนวนความเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนส่ง พร้อมหนังสือตอบรับของผู้รับขนส่ง สำหรับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น
 • รูปถ่ายสินค้าหรือหีบห่อที่เสียหาย
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสาเหตุความสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

 • หมายเหตุ :

  1) กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอของบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์

สอบถามกรมธรรม์ออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้ด้วยตัวท่านเองได้ทางหน้าเว๊ปไซต์ของเรา