Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ทั้งกรณีรถที่เกิดเหตุมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รวม พ.ร.บ. หรือไม่รวม พ.ร.บ.)


ภาคสมัครใจ

ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ

 • เมื่อรถเกิดเหตุให้โทรศัพท์แจ้งบริษัททันทีที่ หมายเลข 0 2290 0555 กด 1
 • รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  • เลขทะเบียนรถประกัน จังหวัดที่จดทะเบียน
  • เลขกรมธรรม์
  • ชื่อผู้ขับขี่รถประกัน
  • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่
  • วันเวลาที่เกิดเหตุ
  • สถานที่เกิดเหตุ
  • ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
  • ข้อมูลของคู่กรณี เช่น กรณีรถชนรถ ได้แก่ เลขทะเบียนรถ จังหวัด ยี่ห้อ สีรถ เป็นต้น หรือกรณีชนทรัพย์สิน ได้แก่ข้อมูลทรัพย์สินที่เสียหาย เช่น ลักษณะของทรัพย์สิน , ความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น
 • หลังจากโทรแจ้งแล้ว ให้รอ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่บริษัท
 • ไม่ตกลงยินยอม หรือ สัญญาว่าจะชดใช้ใดๆ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ยกเว้นเป็นความเสียหายเฉพาะตัวรถ และสามารถตกลงกันได้ในที่เกิดเหตุ ( Knock for Knock )

  หมายเหตุ :

  Knock for Knock หมายถึง กรณีรถที่เกิดเหตุมีการทำประกันภัยประเภท 1 ทั้งสองฝ่าย, เป็นรถ 4 ล้อ, น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน หรือจดทะเบียนไม่เกิน 20 ที่นั่ง ซึ่งทางผู้ขับขี่สามารถตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด สามารถเข้ากรณี Knock for Knock โดยให้ดำเนินการดังนี้
  • ให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายกรอกข้อความและรายละเอียดต่างๆ ลงในเอกสาร “Knock for Knock” ให้ครบถ้วน
  • ลงลายมือชื่อในเอกสารแล้วแลกเปลี่ยนเอกสารซึ่งกันและกัน
  • แยกย้ายออกจากสถานที่เกิดเหตุได้ทันที
  • นำเอกสารที่ได้จากคู่กรณี มาติดต่อบริษัทประกันภัยที่ตนเองได้เอาประกันไว้ โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามบริษัททันที

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

ค่าซ่อมรถที่เอาประกัน

กรณีนำรถไปจัดซ่อมเอง

 • ใบรับรองความเสียหาย หรือ ใบติดต่อ ( ต้นฉบับ )
 • ใบประเมินความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ
 • ใบตรวจสภาพรถซ่อมเสร็จ ( ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท )
 • คืนซากอะไหล่รถ ( ในกรณีระบุให้คืนซาก )
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( Book Bank ) ในกรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

 • หมายเหตุ :

  1) กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  3) กรณีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เสียชีวิต ให้แนบ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

กรณีให้บริษัทจัดซ่อมรถ

  ให้นำรถเข้าศูนย์บริการ/อู่คู่สัญญาของบริษัท พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ของผู้นำรถเข้าซ่อม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

  หมายเหตุ :

  1) กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  3) กรณีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เสียชีวิต ให้แนบ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

การชดใช้ค่าสินไหมกรณีเสียหายสิ้นเชิง/สูญหาย/ไฟไหม้ ( คืนทุนประกันภัย )

กรณีรถประกันเสียหายหนักเกิดจากการชน หรือการสูญหาย/ไฟไหม้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเต็มตามทุนประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องโอนรถยนต์ให้แก่บริษัท โดยมีเอกสารประกอบการจ่ายคืน ดังนี้
 • ใบรับรองความเสียหาย หรือ ใบติดต่อ ( ต้นฉบับ )
 • ใบรับรองความเสียหายที่เคยแจ้งเคลมไว้ก่อนรถเสียหาย/สูญหาย ( ถ้ามี )
 • แบบคำขอโอนและรับโอน จำนวน 2 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ( ต้นฉบับ )
 • คู่มือจดทะเบียน พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงชื่อในเล่มคู่มือจดทะเบียน ( ต้นฉบับ )
 • กุญแจรถทั้งหมด พร้อมรีโมท ( ถ้ามี )
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( Book Bank ) ในกรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

กรณีสูญหาย ดำเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้

 • แจ้งหยุดการใช้รถเนื่องจากรถสูญหาย ต่อนายทะเบียนยานพาหนะ
 • หนังสือมอบอำนาจในการติดตามรถหายได้คืน
 • สำเนาหนังสือแจ้งอายัดการใช้รถจากพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)

  หมายเหตุ :

  1) กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  3) กรณีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เสียชีวิต ให้แนบ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ค่าซ่อมรถคู่กรณี

กรณีนำรถไปจัดซ่อมเอง

 • ใบรับรองความเสียหาย หรือ ใบติดต่อ ( ต้นฉบับ )
 • ใบประเมินความเสียหาย
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( Book Bank ) ในกรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 • หมายเหตุ :

  1) กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  3) กรณีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เสียชีวิต ให้แนบ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

กรณีให้บริษัทจัดซ่อมรถ

ให้นำรถเข้าศูนย์บริการ/อู่คู่สัญญาของบริษัท พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
 • ใบรับรองความเสียหาย หรือ ใบติดต่อ ( ต้นฉบับ )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ของผู้นำรถเข้าซ่อม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ( ถ้ามี ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าซ่อมทรัพย์สินบุคคลภายนอก

กรณีนำทรัพย์สินไปจัดซ่อมเอง
 • ใบรับรองความเสียหาย หรือ ใบติดต่อ ( ต้นฉบับ )
 • ใบประเมินความเสียหาย
 • หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เสียหาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( Book Bank ) ในกรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 • หมายเหตุ :

  1) กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
กรณีให้บริษัทจัดซ่อมทรัพย์สิน
  ให้ยื่นเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้รับเหมาที่บริษัทหา เพื่อจัดซ่อมทรัพย์สิน ดังนี้
 • ใบรับรองความเสียหาย หรือ ใบติดต่อ ( ต้นฉบับ )
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ลงนามผู้ตรวจรับงานลงในใบตรวจรับงาน
 • หมายเหตุ :

  1) กรณีเจ้าของทรัพย์สินเป็นนิติบุคคล ถ้ามอบอำนาจให้พนักงานเป็นผู้ตรวจรับงานแทน ใช้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพชั่วคราว ทุพพลภาพถาวร
  (กรณีทุพพลภาพชั่วคราวต้องมีระบุความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์เท่านั้น )
 • ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ( ต้นฉบับ )
 • ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ การรักษา หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพชั่วคราว หรือทุพพลภาพถาวร
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าประสบภัยจากรถ
 • สำเนาเอกสารของผู้ประสบภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( Book Bank ) ในกรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

 • หมายเหตุ : สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ

กรณีเสียชีวิต
 • สำเนามรณบัตร
 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • สำเนาเอกสารของผู้เสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • สำเนาเอกสารของทายาทโดยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง
กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล
 • ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ( ต้นฉบับ )
 • ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์
 • สำเนามรณบัตร
 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • สำเนาเอกสารของผู้เสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • สำเนาเอกสารของทายาทโดยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอของบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์


พ.ร.บ. ( กรณีไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท )

ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ

 • เมื่อรถเกิดเหตุให้โทรศัพท์แจ้งบริษัททันทีที่ หมายเลข 0 2290 0555 กด 1
 • รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  • เลขทะเบียนรถประกัน จังหวัดที่จดทะเบียน
  • เลขที่กรมธรรม์ พ.ร.บ.
  • ชื่อผู้ขับขี่รถประกัน ขณะเกิดเหตุ
  • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่รถประกัน
  • รายละเอียดของคู่กรณี
  • ลักษณะอาการบาดเจ็บของผู้ประสบภัย
  • วันเวลาที่เกิดเหตุ
  • สถานที่เกิดเหตุ
  • ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
เอกสารประกอบการตั้งเบิก
 • เอกสารรถคันเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ , สำเนากรมธรรม์ พ.ร.บ. (ถ้ามี)
 • เอกสารผู้ประสบภัย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีเบิกค่าเสียหายเบื้องต้น
 • ความเสียหายต่อร่างกาย
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ต้นฉบับ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าประสบภัยจากรถ อนึ่งกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว
 • ความเสียหายต่อชีวิต
  • สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้เสียชีวิต
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถ , พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อชีวิต
กรณีถึงแก่ความตายภายหลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม 1.2 แล้ว ให้ยื่นหลักฐานตาม 1.1 ด้วย กรณีเบิกค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น
  หลักฐานประกอบการเรียกร้องส่วนเกิน
 • หลักฐานและเอกสารการพิสูจน์การเกิดเหตุและความรับผิดของผู้ขับขี่ เช่น สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน สำเนาคำพิพากษา เป็นต้น
 • หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

  ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย

  • เอกสารตาม 1.1.1 , 1.1.2 ของค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
  • กรณีเรียกร้องความเสียหายต่ออนามัย ใช้รับรองรองแพทย์หรือใบความเห็นแพทย์
  • เอกสารการเรียกร้อง และจำนวนเงินที่เรียกร้อง

  ความเสียหายต่อร่างกายอนามัย ( สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพ )

  • ใบความเห็นแพทย์เกี่ยวข้องกับความเสียหาย หรือผู้ประสบภัยแสดงตน
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหม

ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและสมบูรณ์

สอบถามกรมธรรม์ออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้ด้วยตัวท่านเองได้ทางหน้าเว๊ปไซต์ของเรา