Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจลาจล นัดหยุดงาน เป็นต้น และจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้มีการระบุในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด ไว้ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ข้อยกเว้น

 • การเสื่อมสภาพหรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ
 • การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร
 • การกัดกร่อนหรือการผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
 • การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
 • การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง
 • สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
 • การก่อความไม่สงบของประชาชน ถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การปกครองโดยทหาร
 • เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก
 • กระจกที่ติดตั้งถาวร เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
 • เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผังแบบที่ออกแบบ


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th